Ekodesign – nya EU-regler för transformatorer

Från och med 1 juli i år får endast transformatorer som följer EU regel 548/2014 levereras inom EU (samt Island, Norge och Liechtenstein). I korthet innebär denna förordning att att det finns fastställda krav på energieffektivitet för små, medelstora och stora transformatorer.

Unitrafo är naturligtvis förberedda på detta och kommer under våren att presentera en rad nya produkter som följer den nya förordningen.

Den nya förordningen bygger på Ekodesign-direktivet, som kom redan 2009 och den 11 juni 2014 trädde förordningen i kraft. Tiden fram till 1 juli i år är den tid industrin och marknaden har att anpassa sig till de nya reglerna. Implementeringen av förordningen sker sedan i två steg, steg 1 2015 och steg 2 2021. Målet är att minska energiförluster och öka effektiviteten för nya transformatorer.

Den 1 juli 2015 införs alltså det första steget i förordningen. Den innehåller minimikrav på effektivitet för transformatorer och innebär att alla transformatorer som inte följer dessa krav inte får levereras och brukas inom EU. Ett undantag är transformatorer som köps inom gällande ramavtal. Här är det datum för undertecknande av avtalet som gäller och är avtalet tecknat före 1 juli så får man fortfarande köpa in och bruka transformatorer som inte följer den nya förordningen.

Det finns också en rad andra undantag där förordningen inte måste tillämpas. Bland annat för vissa specialtransformatorer, som transformatorer för reservinstallationer, provningsändamål, transformatorer som matar likriktare, transformatorer för järnvägsändamål, jordningstransformatorer, ugnstransformatorer etc. Klicka på länken nedan för mer information.

Även om Ekodesign-direktivet är väldigt ambitiöst – år 2025 beräknas besparingen bli 16,2 TWh per år  – så har både vi, våra tillverkare och även våra kunder styrt utvecklingen i den här riktningen sedan många år, så den stora skillnaden blir egentligen att de som enbart såg till inköpspris, nu måste titta lite närmare på faktiska livslängdskostnader. Något som gagnar oss alla i längden.

Unitrafo kommer som nämnts att presentera flera nya produktserier under våren. Naturligtvis skall vi inte att nöja oss med att bara följa utvecklingen, vi kommer också att presentera produkter som är bättre än vad som krävs i ekodesigndirektivet och redan nu räknar vi med att ha produkter som klarar även steg 2, som alltså inte skall införas förrän 2021.

Inom kort kommer vi att publicera mer information i detta ämne, men redan nu kan du läsa EU-förordningen i sin helhet här.