ATEX Specialtransformatorer – för installation i farliga miljöer

ATEX Specialtransformatorer – för installation i farliga miljöer med brännbara gaser och damm

Vår leverantör GBE arbetar nu tillsammans med det internationella certifieringslaboratoriet TÜV för certifiering av en produktserie som skall uppfylla samtliga krav för installation i zon 2, kategori 3 för EU-direktiven ATEX.

ATEX är samlingsnamnet för två EU-direktiv, som reglerar utrustning för användning i farliga miljöer med explosionsrisk. Uttrycket ATEX är härlett ur orden ATmosfär och EXplosiv. Standarden IEC 60079 definierar vilka installationsmiljöer som avses baserat på risknivån i förhållande till halten av brandfarliga gaser och damm. Beroende på sannolikheten av förekomst av explosiv atmosfärisk miljö, anges zoner i skala från zon 0 (hög sannolikhet), zon 1 (medium sannolikhet) till zon 2 (låg sannolikhet, mindre än 10 timmar per år). För dammiga miljöer används zonerna 20/21/22 på samma sätt. En distinktion görs också mellan zoner ovan och under jord. Därutöver anges tre kategorier för var och en av de olika ATEX-zonerna som produkterna är anpassade för. Kategoriindelningen anger produktens egenskaper under normala omständigheter (kategori 3), vid vanliga fel (kategori 2) och sällsynta fel (kategori 1).

I de flesta fall installeras transformatorer och reaktorer i icke explosiva miljöer och under normala driftsbetingelser. Därför arbetar GBE just nu, i samarbete med det internationella certifieringslaboratoriet TÜV, med en serie produkter som skall uppfylla samtliga krav för installation i zon 2, kategori 3. Produktcertifieringen syftar till att ta fram komplett teknisk beskrivning av såväl produkter som tillbehör. En serie tester genomförs under överenseende av inspektörer från TÜV. Det tekniska underlaget består av en beskrivning av transformatorn, referens-standarder, ritningar, datablad för samtliga komponenter, materialanvändning och provningsprotokoll. Dessutom inkluderas en manual med referenser för standarderna 60079-14-17 och -19, för serviceintervaller, information om underhåll och reparationer, intyg om överensstämmelse (certificate of conformity) och ATEX produktcertifikat med riskanalys.

Testerna är inte begränsade till standardtester. En serie specialtester är också nödvändiga. Exempelvis genomförs ett värmetest vid 110% belastning för mätning av ”hotspots”, men även tryck- och funktionstester för hermetiskt tillslutna delar. I tillägg till kategorin, definieras maximalt tillåtna temperaturer för varje specifik zon (från T1 till T6), och risknivån för brandfarlig gas (från IIA till IIC). Kategorin definieras också av Ga (kategori 1) och Gc (kategori 3). GBE kan härmed garantera följande TÜV-certifieringar för oljefyllda transformatorer: Ex pzc ic oc d Gc och gasskydd II 3G IIB T4.